PERSONAS DATU APSTRĀDES LĪGUMS

Šis datu apstrādes līgums (turpmāk – Līgums) regulē personas datu apstrādi, kuru veic SIA „FDS”, vienotais Reģ. Nr. 40103676292, kā vārdā rīkojas valdes loceklis Vitālijs Kolotikovs, darbojoties kā “Datu apstrādātājs”, sava klienta, kurš darbojas kā “Datu pārzinis”, vārdā. Šis Līgums kļūst obligāts Datu apstrādātājam un Datu pārzinim saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

NOSLĒGTA VIENOŠANĀS:

1. JĒDZIENI UN LĪGUMA SKAIDROJUMS

1.1. Ja Līguma konteksts neprasa citu nozīmi, šajā Līgumā, ieskaitot tā Preambulu, un tā pielikumos ar lielo sākumburtu rakstītajiem jēdzieniem ir turpmāk norādītā nozīme:

Vispārīgā datu aizsardzības regula

Nozīmē Eiropas Parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

Datu pārzinis

nozīmē šī Līguma pusi, fizisku vai juridisku personu, varas institūciju, aģentūru vai citu iestādi, kas viena vai kopā ar citām nosaka datu apstrādes mērķus un līdzekļus.

Datu apstrādātājs

nozīmē šī Līguma pusi, fizisku vai juridisku personu, varas institūciju, aģentūru vai citu iestādi, kas Datu pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

Dati

Nozīmē jebkādu informāciju par fizisku personu, kuras identitāte ir noteikta vai kuras identitāti ir iespējams noteikt (datu subjekts); fiziska persona, kuras identitāti ir iespējams noteikt, ir persona, kuras identitāti ir iespējams tieši vai netieši noteikt, pirmkārt, pēc identifikatoriem, piemēram, vārda vai uzvārda, personas identifikācijas numura, atrašanās vietas datiem un interneta identifikatora vai pēc vienas vai vairākām šīs fiziskās personas fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, psihiskās, ekonomiskās, kultūras un sociālās identitātes pazīmēm.

Datu apstrāde

nozīmē – jebkādu ar automatizētiem vai neautomatizētiem līdzekļiem ar personas datiem vai personas datu kopumu veicamu operāciju vai operāciju secību, piemēram, vākšana, ierakstīšana, šķirošana, sistematizēšana, glabāšana, adaptēšana vai maiņa, ieguve, iepazīšanās, lietošana, atklāšana pārsūtot, izplatot vai kādā citā veidā radot iespēju tos izmantot, kā arī salīdzināšana vai apvienošana ar citiem datiem, ierobežošana, izdzēšana vai iznīcināšana.

Automātisks veids

nozīmē darbības, kuras pilnībā vai daļēji tiek veiktas ar automātiskiem līdzekļiem.

Datu subjekts

nozīmē fizisku personu, kuras Dati tiek apstrādāti saskaņā ar šo Līgumu.

Trešā persona

Nozīmē fizisku vai juridisku personu, varas institūciju, aģentūru vai citu iestādi, kura nav datu subjekts, datu pārzinis, datu apstrādātājs, vai personas, kurām ar tiešu datu pārziņa vai datu apstrādātāja pilnvaru tiek atļauts apstrādāt personas datus.

Tehniskie un organizatoriskie līdzekļi

 

nozīmē līdzekļus, kuri ir paredzēti tam, lai aizsargātu Datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Minētajiem līdzekļiem ir jānodrošina tāds drošības līmenis, kurš atbilstu glabājamo Datu veidam un to apstrādes radītajiem riskiem.

1.2. Šajā Līgumā:

(a) vārdiem daudzskaitļa formā ir tāda pati nozīme kā šiem vārdiem, lietotiem vienskaitļa formā, un otrādi;

(b) konkrētas dzimtes (vīriešu vai sieviešu) lietošana Līguma tekstā jāskaidro kā jebkuras no šīm dzimtēm lietošana;

(c) vārds “tai skaitā” vai “ieskaitot” attiecīgi nozīmē “tai skaitā bez nekādiem ierobežojumiem” vai “ieskaitot, bet neaprobežojoties”;

(d) šī Līguma daļu nosaukumi tiek izmantoti tikai ērtības labad, un tie neietekmē Līguma skaidrojumu;

(e) norādes uz punktiem, pielikumiem un citiem noteikumiem ir norādes uz šī Līguma punktiem, pielikumiem un noteikumiem.

1.3. Līgums ir vispārīgs Pušu sarunu un vienošanās rezultāts, tāpēc Līgums nevar tikt skaidrots par labu vai sliktu kādai no Pusēm tādēļ, ka kāda no Pusēm bija vai varēja būt atbildīga par Līguma projekta vai jebkuras no tā daļām sagatavošanu.

1.4. Līgumā nedefinētie jēdzieni skaidrojami, vadoties pēc normatīvo tiesību aktu regulējumiem. 


 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN MĒRĶI

2.1. Šis Līgums regulē personas datu apstrādi, kuru veic Datu apstrādātājs Datu pārziņa vārdā. Šis Līgums kļūst par obligātu Datu apstrādātājam un Datu pārzinim saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

2.2. Personas datu apstrādes – kuru veic Datu apstrādātājs Datu pārziņa vārdā – veids, priekšmets un mērķis, kā arī informācija, kas ir saistīta ar apstrādājamo personas datu veidu un datu subjektu kategorijām, ir norādīta šī Līguma Pielikumā.


3. LĪGUMA TERMIŅŠ

3.1. Šis Līgums tiek attiecināts tikmēr, kamēr Datu apstrādātājs apstrādā personas datus Datu pārziņa vārdā.

3.2. Datu apstrādātājs pēc šī Līguma pārtraukšanas vai beigšanās pārtrauc datu apstrādes darbību un izdzēš vai atdod visus personas datus Datu pārzinim, vienlaikus izdzēšot visas esošās šo datu kopijas.


4. DATU APSTRĀDĀTĀJA SAISTĪBAS

4.1. Datu apstrādātājs ir īstenojis atbilstošos tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas nodrošina to, ka tā veiktā personas datu apstrādāšana saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem atbilstu piemērojamajām datu aizsardzības tiesību aktu prasībām, konkrēti – Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, un garantētu datu subjekta tiesību aizsardzību.

4.2. Datu apstrādātājs apņemas apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar Datu pārziņa sniegtajām ar dokumentiem noformētajām rakstiskajām norādēm, izņemot gadījumus, kad piemērojamie tiesību akti nosaka citādi. Tādā gadījumā pirms personas datu apstrādes sākšanas Datu apstrādātājam, cik to ļauj tiesību akti, ir jāinformē Datu pārzinis par šādu juridisko prasību. Ja Datu apstrādātājam nav norāžu, kā apstrādāt personas datus konkrētajā situācijā, vai, ja kāda no norādēm pārkāpj piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu, Datu apstrādātājam ir nekavējoties par to jāinformē Datu pārzinis.

4.3. Datu apstrādātājs, ņemot vērā datu apstrādes veidu un iespējamajā apjomā izmantojot atbilstošus Tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, palīdz Datu pārzinim pildīt Datu pārziņa pienākumu atbildēt uz lūgumiem izmantot Datu subjekta tiesības. Saskaņā ar šo Līgumu, Datu subjekta tiesības aptver tiesības prasīt informāciju un – pēc datu subjekta vēlēšanās – labot, iznīcināt personas datus vai apturēt personas datu apstrādes darbības.

4.4. Datu apstrādātājs, ņemot vērā Datu apstrādes veidu un esošo informāciju, palīdz Datu pārzinim īstenot konkrētas saistības saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Konkrētās saistības aptver datu apstrādes drošību (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 32. pants), paziņošanu par personas datu aizsardzības pārkāpumu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 33.–34. pants) un novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību, kā arī iepriekšējas apspriešanās (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 35.–36. pants).

4.5. Datu apstrādātājs apņemas sniegt Datu pārzinim visu informāciju un sniegt viņam visu nepieciešamo palīdzību, lai pierādītu, ka tiek pildītas saskaņā ar šo Līgumu pieņemtās saistības, kā arī rada nosacījumus un palīdz Datu pārzinim vai citam viņa pilnvarotam auditoram veikt auditu, ieskaitot pārbaudes uz vietas.


5. DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PUSĒM

5.1. Datu apstrādātājs nenodod Datu pārziņa datus trešajām pusēm.


6. INFORMĀCIJAS DROŠĪBA UN KONFIDENCIALITĀTE

6.1. Datu apstrādātājs garantē pienācīgu personas datu aizsardzību saskaņā ar šo Līgumu ar mērķi aizsargāt personas datus no iznīcināšanas, maiņas, nelikumīgas izplatīšanas vai nelikumīgas piekļuves. Personas dati tiek aizsargāti arī no cita veida nelikumīgas apstrādes.

6.2. Datu apstrādātājs garantē, ka personas datu apstrādi veic viena persona tikai preces ražošanas procesā Datu pārzinim. Pēc preces izgatavošanas visi personas dati tiek nekavējoties izdzēsti un netiek uzglabāti.

6.3. Datu apstrādātājs sagatavo un pastāvīgi atjauno savu tehnisko, organizatorisko un fizisko līdzekļu aprakstu, lai tas atbilstu piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu prasībām.

6.4. Datu apstrādātājs apņemas bez Datu pārziņa iepriekšējas rakstiskas piekrišanas neatklāt saskaņā ar šo Līgumu apstrādājamos personas datus vai kā citādi nepieļaut, ka ar tiem iepazīstas jebkāda Trešā puse.

6.5. Datu apstrādātājs garantē, ka ar personas datu apstrādi saistītā persona būs uzņēmusies saistības garantēt konfidencialitāti vai ka tai tiks piemērotas attiecīgas likumos noteiktas konfidencialitātes prasības.


7. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS UN STRĪDU RISINĀŠANA

7.1. Šis Līgums ir sastādīts un tiek skaidrots, vadoties pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem.

7.2. Puses vienojas, ka vienīgā un ekskluzīvā vieta, kur tiek izskatīti visi saistībā ar šo Līgumu radušies strīdi, ir Latvijas Republikas tiesas atbilstoši jurisdikcijai.


8. CITI NOSACĪJUMI

Noteikumu nodalāmība

8.1. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem tiek tiesas vai arbitrāžas atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neīstenojamu, citi šī Līguma noteikumi paliek spēkā esoši un darbojas pilnā apmērā. Jebkurš no šī Līguma noteikumiem, kas ir atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neīstenojamu tikai daļēji vai noteiktā apmērā, paliks spēkā esošs tajā apmērā, kādā tas netika atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neīstenojamu. Puses nomainīs šādus nelikumīgus, spēkā neesošus vai neīstenojamus šī Līguma noteikumus pret likumīgiem, spēkā esošiem un īstenojamiem noteikumiem, kuri nozīmes ziņā būtu pēc iespējas tuvāki Pušu nodomiem, kuri pastāvēja šī Līguma sastādīšanas laikā. Puses pieliks visas iespējamās pūles, lai nodrošinātu visu šī Līguma noteikumu īstenošanu.

Pretrunā esošu vienošanos neesamība

8.2. Šis Līgums ir dokuments, kuru apsprieda un kuru kopā sagatavoja Puses. Šis Līgums aizvieto visas iepriekšējās Pušu vienošanās par Līguma objektu un ir pilnīgs un vienīgais Pušu paziņojums par Līguma noteikumiem. Šis punkts neierobežo tiesības noteikt atbildību par otras Puses apkrāpšanu.

8.3. Katra Puse apņemas pēc Līguma izpildes neslēgt nekādas vienošanās, kuras būtu neapvienojamas ar Puses saistībām saskaņā ar šo Līgumu.

Līguma izmaiņas un papildinājumi

8.4. Jebkādi šī Līguma Pielikumi, izmaiņas un papildinājumi (ieskaitot šī punkta maiņu un papildināšanu) ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie tiek noformēti ar rakstisku dokumentu, kuru paraksta visas Puses.

Izdevumi

8.5. Katra Puse pati apmaksā savus izdevumus, kas ir saistīti ar sarunām par šo Līgumu, šī Līguma sagatavošanu, parakstīšanu, stāšanos spēkā un īstenošanu.

Valoda un eksemplāri

8.6. Šis Līgums ir sastādīts 2 eksemplāros latviešu  valodā, pa vienam katrai Pusei. Visiem šī Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.


Datu apstrādes līguma Pielikums Nr. 1

Datu apstrādes priekšmets un mērķis

Turpmāk norādīto Datu apstrādātāja pakalpojumu vai uzdevumu sniegšana Datu pārzinim:

Pakalpojumu sniegšana – Datu subjekta pakalpojumu pirkšanas (pasūtīšanas) apstrādāšanai, administrēšanai; Datu subjekta identifikācijai Datu apstrādātāja informācijas sistēmās;
Datu subjekta identifikācijai, pievienojoties savam kontam Datu apstrādātāja interneta mājaslapā (ja Datu apstrādātājs sniedz šādu iespēju); problēmu, kas saistītas ar pakalpojumu īstenošanu, sniegšanu, izmantošanu, risināšanai; saziņai ar Datu subjektu, mainoties Datu subjekta iegādāto pakalpojumu nosacījumiem; citu līgumsaistību īstenošanai;
tiešās tirgdarbības nolūkiem; biznesa analīzei un statistikas analīzēm, vispārīgiem pētījumiem, kuri ļauj uzlabot pakalpojumus un pilnveidot to kvalitāti; auditam.

Apstrādājamo personas datu veidi

Apstrādājamie personas dati aptver:

Personas kontaktinformācija, kā vārds, uzvārds, tālruņa numurs vai mobilā tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, dzīvesvietas adrese; darbavietas.

Datu subjektu kategorijas

Datu pārziņa pārstāvji un galalietotāji, kā darbinieki, kandidāti uz darbavietu, darbuzņēmēji, kolēģi, partneri, arī Datu pārziņa klienti un citas personas, kurām jābūt ievadītām Datu apstrādātāja centrālajā datu pārziņa sistēmā.

Datu apstrādes darbība

Personas datu ievadīšana, koriģēšana un izdzēšana.

Citu datu apstrādātāju saraksts

Nav

Jurisdikcija

Latvija

 

Par mums

Mēs ticam ideālām attiecībām, tieši tāpēc mēs palīdzam veidot lojalitāti starp Jūsu uzņēmumu un Jūsu klientiem.

"FDS Cards" jau vairāk kā 12 gadus veiksmīgi darbojas Eiropas tirgos sadarbojoties ar visdažādākā segmenta mazajiem un lielajiem uzņēmumiem.

Mēs piedāvājam ekskluzīvu vizītkaršu izgatavošanu no metāla, koka vai plastikāta. Plastikāta vai metāla lojalitātes karšu druku un lojalitātes sistēmas ieviešanu.

 • Sekojiet mums:
 • Darba laiks: 
  P.-P. 9:30-17:00

Klientu plastikāta lojalitātes kartes

 • Adrese:
  Matīsa iela 78a - 204 kab., Rīga
 • Mob:
 • E-pasts:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 • plastikāta klientu kartesPlastikāta lojalitātes kartes izgatavošana eng